iShares Listed Private Equity UCITS ETF | IPRV (2022)

Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken en de maatstaven inzake de Betrokkenheid van het bedrijfsleven: 1ESG-ratings; 2Maatstaven Index koolstofvoetafdruk; 3Onderzoek naar betrokkenheid bedrijfsleven; 4ESG gescreende Indexmethodologie; 5ESG-controverses; 6MSCI Impliciete Temperatuurstijging (ITR)

Voor fondsen met een beleggingsdoelstelling waarin ESG-criteria zijn opgenomen, kunnen er bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het fonds of de index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie. De screening die door de indexaanbieder van het fonds wordt toegepast, kan door de indexaanbieder vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De informatie op deze website bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het fonds, andere documenten van het fonds en het document met de desbetreffende indexmethodologie.

(Video) iShares Listed Private Equity ETF - analysiert (2022)

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker')), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.


BlackRock Advisors (UK) Limited, die wordt erkend en gereglementeerd door de Britse regelgevende instantie Financial Conduct Authority ('FCA'), met statutaire zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000, heeft dit document uitsluitend voor Professionele Cliënten uitgegeven. Niemand anders mag zich op de informatie hierin verlaten. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Advisors (UK) Limited. Wanneer dit document in de EER wordt uitgegeven, wordt het uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V.: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Handelsregister nr. 17068311. Raadpleeg de website www.blackrock.com voor meer informatie. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock (Netherlands) B.V. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen hun fondsen, die krachtens de Ierse wetgeving zijn opgericht en door de centrale bank van Ierland zijn toegestaan. Meer informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals gegevens over de voornaamste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en aandelenkoersen, is beschikbaar op de website van iShares via www.ishares.com, op het nummer +44 (0)845 357 7000 of bij uw makelaar of financieel adviseur. De indicatieve netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse gedurende de dag kan worden geraadpleegd via http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com. Deelbewijzen/aandelen van een UCITS ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks aan de UCITS ETF zelf worden terugverkocht. Beleggers die geen Officieel erkende marktdeelnemers zijn, moeten aandelen op een secundaire markt kopen en verkopen met hulp van een tussenpersoon (bv. een effectenmakelaar) en kunnen hierdoor kosten en bijkomende belastingen zijn verschuldigd. Aangezien de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, kan verschillen van de Netto-inventariswaarde per Aandeel, zullen beleggers bovendien mogelijk meer betalen dan de dan geldende Netto-inventariswaarde per Aandeel wanneer ze aandelen kopen en minder ontvangen dan de dan geldende Netto-inventariswaarde per Aandeel wanneer ze die verkopen.

(Video) Investieren in nicht börsennotierte Unternehmen? 🔍 | ETF #decoded

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn goedgekeurd door de Ierse toezichthouder (Central Bank of Ireland).

(Video) Warren Buffett on BEST ETF TO BUY RIGHT NOW For Retirement (Best ETFs to Invest in 2022)

Het beleggen in aandelen in de vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen.

(Video) 5 Best ETFs Available In The UK and Europe (2022)

De vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als EER-icbe's met een inkomend paspoort in de zin van artikel 2:72 Wet op het financieel toezicht, en hebben derhalve toestemming aandelen aan te bieden aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op +31(0)800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie ('EBI') en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van deze vennootschap, zoals deze in de EBI en in het door de vennootschap uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

(Video) Top 7 iShares (Blackrock) Index Funds to Buy in 2022 (Financial Freedom!)

FAQs

What is the best Ucits ETF? ›

RankNameEPIC
1ISHARES CORE FTSE100 UCITS ETF GBP(DIST)ISF
2VANGUARD S&P 500 UCITS ETFVUSA
3VANGUARD FTSE 100 UCITS ETFVUKE
4VANGUARD FTSE 250 UCITS ETFVMID
6 more rows

What is private equity ETF? ›

Private equity exchange-traded funds (ETFs) hold companies that can be financially complicated because they use leverage and are strongly transaction-oriented. However, they provide investors with exposure to private equity investments and can offer significant and attractive returns on investment.

Do iShares ETF pay dividends? ›

Just like traditional stocks, most iShares ETFs distribute dividends as cash payments to the brokerage accounts holding iShares. The way in which the dividends you receive from iShares funds are treated will depend upon your existing agreement with your broker dealer.

Does Vanguard have a private equity fund? ›

Each of Vanguard's private equity funds is slated to take 14- to 17 years to complete its investment journey.

What is the difference between UCITS and ETFs? ›

UCITS is a set of voluntary rules which many ETFs follow. ETFs which are UCITS compliant must follow minimum standards - that includes holding a diversified portfolio, publishing clear guidance on their charges and taking steps to safeguard investors' money.

What does UCITS stand for? ›

Basic definitions. UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities). Defined as organizations, whose sole purpose is to collectively invest - in securities and other financial assets - capital raised by the public and which operate under the principle of risk management.

Who can invest in private equity? ›

Who can invest? A private equity fund is typically open only to accredited investors and qualified clients. Accredited investors and qualified clients include institutional investors, such as insurance companies, university endowments and pension funds, and high income and net worth individuals.

Does BlackRock do private equity? ›

Private Equity is a core pillar of BlackRock's alternatives platform. BlackRock's Private Equity teams manage US $23 billion in client assets across direct, primary, secondary and co-Investments.

What is a private equity fund and how does it work? ›

A private equity fund is a collective investment scheme used for making investments in various equities and debt instruments. They are usually managed by a firm or a limited liability partnership. The tenure (Investment horizon) of such funds can be anywhere between 5-10 years with an option of annual extension.

Is iShares better than Vanguard? ›

Key Points. The Vanguard S&P 500 ETF provides stability, with a portfolio containing most of the U.S. market's largest market cap companies. The iShares S&P Core 500 Small Cap ETF provides more upside, but comes with additional risk.

Which ETF pays highest dividend? ›

25 high-dividend ETFs
SymbolETF nameAnnual dividend yield
IVViShares Core S&P 500 ETF1.25%
VOOVanguard S&P 500 ETF1.24%
VTIVanguard Total Stock Market ETF1.19%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF1.17%
21 more rows

What ETF pays the highest monthly dividend? ›

The Best Monthly Dividend ETFs
 1. Global X SuperDividend ETF. Global X SuperDividend ETF. ...
 2. Global X SuperDividend U.S. ETF. Global X Super Dividend ETF. ...
 3. Invesco Preferred ETF. Invesco Preferred ETF. ...
 4. Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF. ...
 5. iShares Preferred and Income Securities ETF.
16 Sept 2022

When should you invest in private equity? ›

If you have significant available capital, access to potential deals, knowledge of the due diligence necessary for effective private equity investing, and a willingness to take some risks, private equity investing could be a perfect addition to your portfolio.

Does fidelity have a private equity fund? ›

Fidelity® Launches Expanded Private Equity Platform for Financial Intermediaries.

What is a primary private equity fund? ›

A primary fund investment is an investment in a venture, buyout, credit, or other private markets fund at the time it is being raised.

What are the benefits of UCITS? ›

Advantages of UCITS funds
 • Most regulated collective investment vehicles in the EU.
 • Perceived as offering the best legal protection to investors.
 • Tend to receive the most favourable tax and regulatory treatment in the EU.
 • Liquidity: redeemable at NAV at least bi-monthly by law.

Who can invest in UCITS? ›

European Union (EU) regulates UCITs, but they are widely available to non-EU investors. U.S. investors, for example, can buy shares of UCITS through U.S.-based fund managers, although local, EU-based money managers run the funds. Collectively, they hold €18.8 trillion in assets under management, or nearly $23 trillion.

How much of my portfolio should be ETFs? ›

According to Vanguard, international ETFs should make up no more than 30% of your bond investments and 40% of your stock investments. Sector ETFs: If you'd prefer to narrow your exchange-traded fund investing strategy, sector ETFs let you focus on individual sectors or industries.

What type of funds are UCITS? ›

The UCITS Directive is a detailed, harmonised framework for investment funds that can be sold to retail investors throughout the EU. This means that funds authorised in one Member State can be marketed in another Member State using a passporting mechanism.

What is a UCITS ETF fund? ›

What is a UCITS ETF? A UCITS ETF is an exchange traded fund that follows a system of safety measures in accordance with UCITS regulations. This means that its holdings must be diversified, with no single holding above 10% of the fund's net asset value (NAV).

Are ETFs or index funds better? ›

The main difference between index funds and ETFs is that index funds can only be traded at the end of the trading day whereas ETFs can be traded throughout the day. ETFs may also have lower minimum investments and be more tax-efficient than most index funds.

Why do people invest in private equity? ›

Unlike direct investments in non-listed companies, you leave it to the Private Equity fund to create value. Private Equity is a key catalyst for economic development. It boosts corporate growth and job creations and helps new generations of business leaders emerge.

Does private equity really beat the stock market? ›

From 1990 to 2010, private equity firms outperformed the S&P by 6.3%, net of fees. However, according to the American Investment Council, in the decade preceding September 2020, private equity funds generated a 14.2% median annualized return compared to annualized return of 13.7% for the S&P 500.

Is private equity safe? ›

Overall, the risk profile of private equity investment is higher than that of other asset classes, but the returns have the potential to be notably higher. For investors with the funds and the risk tolerance, private equity can be a lucrative investment for a portion of a portfolio.

Can the average person invest in private equity? ›

Minimum Investment Requirement

Private equity investing is not easily accessible for the average investor. Most private equity firms typically look for investors who are willing to commit as much as $25 million. Although some firms have dropped their minimums to $250,000, this is still out of reach for most people.

Is BlackRock bigger than Blackstone? ›

His firm, BlackRock, is the world's largest asset manager, with $6trn of assets. It stands for computing power, low fees and scale, and is booming. Mr Schwarzman's firm, Blackstone, is the largest “alternative” manager, focused on private equity and property, with $387bn of assets.

What is the difference between equity and private equity? ›

To go back to first principles, equity is a stake of a company's value. Public equity is a share in a company that is publicly traded on a stock exchange. Private equity is a stake in any company that is not publicly traded.

How do PE funds make money? ›

Private equity firms buy companies and overhaul them to earn a profit when the business is sold again. Capital for the acquisitions comes from outside investors in the private equity funds the firms establish and manage, usually supplemented by debt.

What happens at the end of a private equity fund? ›

At the end of the life of a fund, remaining investments are liquidated. Proceeds are distributed. Limited extensions to fund term possible – usually 2 years at the discretion of the GP and then longer if a majority of investors wish it.

How long does a private equity fund last? ›

Private equity funds are typically limited partnerships with a fixed term of 10 years (often with annual extensions). At inception, institutional investors make an unfunded commitment to the limited partnership, which is then drawn over the term of the fund.

What is the best ETF at the moment? ›

7 best ETFs to buy now:
 • United States Natural Gas Fund LP (UNG)
 • VanEck Oil Services ETF (OIH)
 • Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP)
 • VictoryShares U.S. Equity Income Enhanced Volatility Weighted ETF (CDC)
 • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)
 • Simplify Interest Rate Hedge (PFIX)
 • Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
31 Aug 2022

What ETFs should I invest in in 2022? ›

PXE, IEO, and FCG are the best ETFs for Q4 2022

Nathan Reiff has been writing expert articles and news about financial topics such as investing and trading, cryptocurrency, ETFs, and alternative investments on Investopedia since 2016.

Which is the best ETF to buy? ›

1) Motilal Oswal NASDAQ 100 ETF

This ETF is the best ETF to invest in India.

What is the difference between a mutual fund and a UCITS fund? ›

Structurally, UCITS are built like mutual funds, with many of the same features, regulatory requirements, and marketing models. Individual and institutional investors, who form a collective group of unit holders, put their money into a UCIT, which, in turn, owns investment securities (mostly stocks and bonds) and cash.

Is iShares better than Vanguard? ›

Key Points. The Vanguard S&P 500 ETF provides stability, with a portfolio containing most of the U.S. market's largest market cap companies. The iShares S&P Core 500 Small Cap ETF provides more upside, but comes with additional risk.

What is the safest ETF to buy? ›

7 best long-term ETFs to buy and hold:
 • Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
 • Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA)
 • Vanguard Total International Stock ETF (VXUS)
 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
 • iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
 • iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)
 • iShares Core Growth Allocation ETF (AOR)
10 Aug 2022

What is the fastest growing ETF? ›

For example, year to date, the $241 billion Vanguard S&P 500 ETF (VOO) and the $277 billion iShares Core S&P 500 ETF (IVV) have had the largest inflows, totaling $24 billion and $16.2 billion, respectively.
...
Fastest Growing ETFs Of The Year.
TickerFPAG
FundFPA Global Equity ETF
Fund Assets Now ($M)17
Assets 12/31/21 ($M)1
% Increase1259%
19 more columns
21 Jun 2022

How many ETFs should I own? ›

Experts agree that for most personal investors, a portfolio comprising 5 to 10 ETFs is perfect in terms of diversification. But the number of ETFs is not what you should be looking at. Rather, you should consider the number of different sources of risk you are getting with those ETFs.

What ETF pays the highest dividend? ›

25 high-dividend ETFs
SymbolETF nameAnnual dividend yield
IVViShares Core S&P 500 ETF1.25%
VOOVanguard S&P 500 ETF1.24%
VTIVanguard Total Stock Market ETF1.19%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF1.17%
21 more rows

How much should I invest in ETF? ›

You expose your portfolio to much higher risk with sector ETFs, so you should use them sparingly, but investing 5% to 10% of your total portfolio assets may be appropriate.

What is the downside of ETFs? ›

The Bottom Line

On the negative side of the ledger are ETFs which trade frequently, incurring commissions and fees; limited diversification in some ETFs; and, ETFs tied to unknown and or untested indexes. State Street Global Advisors.

Are ETF better than stocks? ›

ETFs offer advantages over stocks in two situations. First, when the return from stocks in the sector has a narrow dispersion around the mean, an ETF might be the best choice. Second, if you are unable to gain an advantage through knowledge of the company, an ETF is your best choice.

Are ETFs good long term investments? ›

ETFs can make great, tax-efficient, long-term investments, but not every ETF is a good long-term investment. For example, inverse and leveraged ETFs are designed to be held only for short periods. In general, the more passive and diversified an ETF is, the better candidate it will make for a long-term investment.

Can Americans invest in UCITS? ›

While a UCITS fund may be marketed to European retail investors, a UCITS fund may not be marketed to U.S. retail investors without registration of the offering under the Securities Act, and registration of the UCITS fund under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “Investment Company Act”).

How many UCITS funds are there? ›

UCITS are a very successful product: there are more than 29,000 UCITS funds in the EU which represent over €8 trillion of assets under management.

Can UCITS invest in other funds? ›

1. A UCITS may acquire the units of UCITS or other collective investment undertakings referred to in Article 50(1)(e), provided that no more than 10 % of its assets are invested in units of a single UCITS or other collective investment undertaking. Member States may raise that limit to a maximum of 20 %. 2.

Videos

1. TOP 4 des MEILLEURS ETF exposés à l’EAU
(INVESTIR & S'ENRICHIR)
2. Those were the high-flyer ETFs 2021 | What about 2022?
(Aktien2Know)
3. Top Dividend Growth ETFs to buy and hold forever
(Raylin Records)
4. Investing in China with KraneShares: 3 ETFs for European investors to enter the Chinese stock market
(Markets Are Everywhere)
5. Immobilen ETF: iShares Developed MarketsProperty Yield UCITS ETF
(BörsenBunchTV)
6. MAKE GREEN FROM CLEAN?! Should you invest in the iShares Global Clean Energy ETF? #ICLN
(Get Irked - Learn Long-Term Investing)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 10/27/2022

Views: 6348

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.